REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

1. Przystąpienie do programu

1.1 Warunkiem przystąpienia do programu lojalnościowego jest dokonanie przez Uczestnika- Klienta jednorazowo zakupu na kwotę 300 zł lub zgromadzenie w przeciągu 1 miesiąca paragonów na wartość 500zł.
1.2 Przed przystąpieniem do programu lojalnościowego należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą formularz rejestracyjny, a następnie podpisać go i złożyć w Dziale Obsługi Klienta.
1.3 W formularzu rejestracyjnym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji programu lojalnościowego, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w celach marketingowych i statystycznych przez administratora danych – firmę Green House Sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w programie lojalnościowym.
1.4 W formularzu rejestracyjnym Uczestnik- Klient potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2. Karty Stałego Klienta

2.1 Karta Stałego Klienta wydawana jest  w centrum ogrodniczym Green House Poland Sp. z o.o. przy ulicy Kościuszki w Żorach na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Karta jest identyfikowana przez unikalny kod umieszczony na karcie. Każda Karta jest rejestrowana w systemie informatycznym i jest przypisana do danego konta Uczestnika- Klienta.
2.2 Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, bankomatową, ani płatniczą. Karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością firmy Green House Poland Sp. z o.o.
2.3 W przypadku utraty, bądź zniszczenia karty, Uczestnik może ją zastrzec, przekazując stosowną informację w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając informację na adres e-mail biuro@greenhousepoland.pl . W przypadku zastrzeżenia lub uszkodzenia Karty Stałego Klienta, Uczestnik może na podstawie złożonego wniosku otrzymać nową kartę. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub uszkodzonej wiąże się z opłatą w wysokości 5 zł. 

3. Przyznawanie punktów

3.1 Punkty są przyznawane Uczestnikowi każdorazowo przy okazaniu Karty Stałego Klienta podczas zakupów towarów i usług w Centrum Ogrodniczym Green House Poland Sp. z o.o.
3.2 Warunkiem przyznania punktów jest okazanie przed dokonaniem zakupu sprzedawcy / kasjerowi przypisanej do nabywcy Karty Stałego Klienta. Punkty kumulują się na koncie przypisanym do okazanej karty.
3.3 Przelicznik punktów określa się następująco: za każde wydane 1 zł Uczestnik otrzymuje 1 punkt na swoim koncie.
3.4 W przypadku zwrotu nabytych towarów, punkty przyznane za zakup zwracanego towaru zostają odejmowane z konta Uczestnika.
3.5 Uczestnik ma prawo dostępu do informacji o stanie swojego konta. Informacja taka jest udzielana w kasie właścicielowi Karty Stałego Klienta na jego prośbę przy okazji każdych zakupów w Green House Poland Sp. z o.o.
W przypadku awarii sprzętu lub innych przyczyn leżących po stronie Green House, które uniemożliwiają naliczenie klientowi punktów, Klient ma prawo żądać naliczenia należnych punktów w późniejszym terminie, po okazaniu paragonu oznaczonego przez kasjerkę stosowną pieczęcią. Brak okazania przez Klienta Karty Stałego Klienta nie upoważnia do naliczenia mu punktów w późniejszym terminie.

4. Realizacja punktów

4.1 Aby wymienić uzbierane na koncie punkty, Uczestnik programu winien zgłosić taką chęć w Biurze Obsługi Klienta Green House Poland Sp. z o.o., gdzie otrzyma należny bon podarunkowy.  

 4.2 Uczestnik programu lojalnościowego ma prawo do realizacji zgromadzonych punktów od momentu, gdy na jego koncie będzie minimum 400 punktów.
4.3 Punkty w programie lojalnościowym są wymienne na bony podarunkowe według poniższego przelicznika:

  400 pkt. - bon podarunkowy o wartości 20 zł

1000 pkt. - bon podarunkowy o wartości 50 zł

2000 pkt. - bon podarunkowy o wartości 100 zł

4.4 W momencie realizacji punktów przez Uczestnika ich wykorzystana ilość zostaje automatycznie usunięta z konta Uczestnika.
4.5 W przypadku zrealizowania tylko części punktów, pozostałe punkty nadal zasilają konto Uczestnika i sumują się z nowo nabytymi.

5. Postanowienia końcowe

Wszelkie wątpliwości oraz spory dotyczące zasad funkcjonowania programu lojalnościowego rozwiązuje Biuro Obsługi Klienta Green House Poland Sp. z o.o.